PEMBINA

Dr.H.Indra Mukhlis Adnan,S.H.,M.H.,M.M.,M.Kn.,Ph.D

 

PENGURUS

Ketua

Hj. Syafni Zuryanti, S.H, M.H

Wakil Ketua

H.M. Yusuf Said, S.E, M..M

 

 

Sekretaris

Lidya Depega, S.ST.,M.Kes

 

 Bendahara

Hj.Yulia Masjdkur

 

 

PENGAWAS

Ketua

dr. Hj. Raihana Ara

 

Anggota

M.Irfan Ariady Indra Putra